10/08/2020

Podsumowanie termiczne i opadowe lipca 2020 r.

Średnia obszarowa temperatura powietrza w lipcu 2020 roku w Polsce wynosiła 18,2°C i była o 0,1°C niższa od średniej wieloletniej wartość temperatury dla tego miesiąca (klimatologiczny okres normalny 1981-2010). Wg kwantylowej klasyfikacji warunków termicznych lipiec 2020 roku zaliczyć należy do miesięcy normalnych termicznie biorąc pod uwagę średnią dla Polski (Zał.1).

Najcieplejszym regionem Polski było Podkarpacie, gdzie średnia obszarowa temperatura wynosiła 19,2°C. Ta wartość średniej miesięcznej temperatury powietrza była wyższa od tzw. normy wieloletnie o 0,7°C. Najchłodniej było natomiast w Sudetach, gdzie średnia temperatura w lipcu wynosiła 17,0°C i była o 0,1°C niższa od wartości średniej wieloletniej. Warunku termiczne we wszystkich regionach Polski, poza Pasem Pobrzeży i Wybrzeży zostały sklasyfikowane, jako normalne. Z kolej w Pasie Pobrzeży i Wybrzeży Południowobałtyckich warunki termiczne występujące w lipcu sklasyfikowano, jako lekko chłodne (średnia temperatura obszarowa wynosiła w tym regionie 17,2°C, anomalia w stosunku do normy wynosił z kolei – 0,6°C.).

Wg klasyfikacji rangowej lipiec 2020 roku był dopiero 33. w rankingu uwzględniającym wartość średniej temperatury tego miesiąca od roku 1951 i dopiero 17. najcieplejszym lipcem w XXI wieku. Najcieplejszy lipiec na obszarze Polski wystąpił w 2006 roku, kiedy średnia temperatura powietrza wynosiła 22,0°C. Z kolej najchłodniejszy lipiec od początku II połowy XX wieku wystąpił w 1979 roku, kiedy średnia obszarowa temperatura powietrza wynosiła tylko 14,7°C.

Analiza w oparciu o dane z poszczególnych stacji pokazuje przestrzenne zróżnicowanie temperatury w lipcu (Zał. 2). Wartość średniej miesięcznej temperatury powietrza na wszystkich stacjach w Polsce, poza stacjami wysokogórskimi, przekraczała 15°C, tj. próg termicznego lata. Najcieplejszą stacją w lipcu był Tarnów ze średnią temperaturą wynoszącą 19,5°C (o 0,4°C wyższą od średniej wieloletniej) a najchłodniejszą natomiast Elbląg, gdzie wartość średniej temperatury powietrza w lipcu wyniosła 16,5°C i była aż o 1,5°C niższa od średniej wieloletniej. Na stacjach górskich, na Śnieżce i na Kasprowym Wierchu, średnie miesięczne temperatury powietrza wynosiły odpowiednio: 9,0°C i 8,2°C.

Mapa anomalii (Zał.3) tj. odchyleń od wartości wieloletnich średnich miesięcznych z okresu 1981-2010 pokazuje, że wartości tego wskaźnika zawierały się między -1,0°C a +1,0°C. Wyraźnie zaznacza się zachodnia część Pasa Pojezierzy i Pas Pobrzeży i Wybrzeży, gdzie anomalie temperatury były na większości obszaru ujemne.

Najwyższą wartość temperatury powietrza w lipcu, wynoszącą 34,3°C odnotowano 28. dnia tego miesiąca w Legnicy. W tym dniu na znacznym obszarze Polski odnotowano występowanie najwyższych temperatur w lipcu. Absolutne minimum temperatury, wynoszące -0,5°C odnotowano na Kasprowym Wierchu 12 lipca. Na Śnieżce z kolei absolutne minimum temperatury wynoszące 1,3°C wystąpiło 7. dnia miesiąca. Poza stacjami górskimi najniższe temperatury wystąpiły 12 lipca na stacjach w Lesznie (5,3°C) i w Jeleniej Górze (4,4°C) oraz 14 lipca w Zakopanem (4,2 °C). Na większości stacji miesięczne minima temperatury wystąpiły między 9 a 14 lipca.

W lipcu średnie dobowe wartości temperatury powietrza układały się zasadniczo w pasie pomiędzy kwantylami 10% i 90% dla charakterystyki wieloletniej tego elementu. Na szeregu stacji wystąpiły pojedyncze epizody w czasie, których średnia dobowa temperatura powietrza była poniżej progu określonego przez kwantyl 10% lub przekraczała próg wyznaczony przez kwantyl 90%. Na żadnej ze stacji wspomniane epizody nie były jednak na tyle długie, aby można było mówić o wystąpieniu fali ciepła, czy chłodu (Zał. 4 – 7).

Temperatury powietrza w lipcu 2020 roku utrwaliła silny wzrostowy trend temperatury powietrza na obszarze Polski. Tylko od 1951 roku wzrost temperatury w tym miesiącu szacowany jest na nieco ponad 2°C (Zał. 8).

Wartość współczynnika trendu jest zróżnicowana w poszczególnych regionach klimatycznych kraju. Najsilniejszy wzrost temperatury powietrza w lipcu występuje w Karpatach (2,3°C od 1951 roku). Wzrost temperatury jest z kolei najsłabszy na obszarze Pobrzeży i Wybrzeży oraz Wyżyn (1,9°C).

Lipiec 2020 roku był ostatnim lipcem w okresie 1991-2020. Jest, zatem możliwe wyznaczenie średniej wartości temperatury w tym miesiącu w kończącym się wieloleciu. Średnia 30-letnia (1991-2020) wartość temperatury powietrza w lipcu dla obszaru całej Polski wynosi 18,8°C i jest wyższa aż o 0,5°C od średniej dla poprzedniego okresu normalnego 1981-2010. Wartość ta jest aż o 1,6°C wyższa od wartości, jaka charakteryzowała temperaturę w lipcu w tzw. okresie normalnym WMO (1961-1990).

Rozpatrując opady atmosferyczne należy stwierdzić, że lipiec 2020 roku cechował się opadami zdecydowanie poniżej normy na znacznym obszarze kraju (Zał.9 – 13). Na takich stacjach jak: Szczecin, Płock, Koło, Siedlce, Terespol czy Śnieżka łączna wysokość miesięcznych opadów nie przekroczyła 25 mm. Z kolei na stacjach takich jak: Toruń, Mława, Racibórz, Katowice, Bielsko Biała, Lesko miesięczne sumy opadów zawierały się w przedziale od 80 do 100 mm. W efekcie, w wielu miejscach nastąpiło pogłębienie niedoboru opadów. Pas Pobrzeży i Wybrzeży Południowobałtyckich jest jedynym regionem, gdzie niedobór opadów ma charakter regionalny. Skumulowane sumy opadów od początku roku są w stosunku do skumulowanej normy z lat 1981-2010 niższe w zakresie od 50 do 120 mm. Poza tym regionem silny deficyt opadów jest szczególnie zauważalny na stacjach w Tarnowie (deficyt odpadów od początku br. jest blisko 35%), w Płocku i w Słubicach (ok. 30%), w Nowym Sączu (ok. 20%).

Należy stwierdzić, że na znacznym obszarze kraju trwający od początku 2019 roku problem z zasilaniem opadowym utrzymuje się. Skumulowany deficyt opadów nadał jest wysoki
i w wielu miejscach dochodzi do 250mm w okresie od stycznia 2019 roku. Stacjami o najsilniejszym deficycie opadów są m.in. Płock, Słubice, Tarnów, Wieluń (Zał. 14 – 17).

Na wielu stacjach silny deficyt opadów utrzymuje się od stycznia 2011 r (Zał. 18 – 20), gdzie wartość tego wskaźnika przekracza już jednoroczną normę opadową i opady w lipcu br. nie poprawiły tej sytuacji w istotny sposób.

Informacje o Przetwarzaniu Danych Osobowych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa dalej „IMGW-PIB”, jako administrator w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”, stosownie do postanowień RODO, informuje: Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iodo@imgw.pl Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu: Wypełnienia obowiązków prawnych, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności: a. z ustawy o instytutach badawczych, b. z ustawy Prawo wodne, c. z ustawy Prawo zamówień publicznych, d. z ustawy dostępie do informacji publicznej, e. z ustawy Kodeks pracy, f. z ustawy Prawo lotnicze, g. z ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, h. z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, i. z ustawy o Narodowym Centrum Nauki, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c oraz e RODO); Realizacji umów której stroną jest Pani/Pan, lub do podjęcia działań na żądanie Pani/Pana, przed zawarciem umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO); Wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (realizacja praw wynikających z roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynów niedozwolonych), (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO); W zakresie i celu określonym w treści wcześniej udzielonej Panią/ Pana zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, podmioty kontrolujące administratora, podmioty finansujące administratora, strony umów z administratorem. Dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. W zakresie, określonym w pkt2.1 (art. 6 ust. 1 lit c oraz e RODO) dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych tam celów przetwarzania. W przypadkach, o których mowa w pkt2.2 (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) dane będą przechowywane co najmniej do chwili wykonania umowy i upływu okresu przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych z nią związanych, a w przypadkach, o których mowa w pkt2.3 (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - do czasu przedawnienia roszczeń. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; Prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy: a. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, b. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, c. osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, d. dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, e. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: a. osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, b. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, c. administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, d. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: a. zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, b. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. Ponadto: W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/ Pana zgody przed jej wycofaniem. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia między stronami umowy, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania stanowi Państwa wniosek o zawarcie umowy, W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, podanie danych osobowych administratorowi jest dobrowolne. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i będą profilowane. Newsletter klauzule Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez IMGW-PIBz siedzibą w Warszawie, przy ul. Podleśnej 61 moich danych osobowych (tj. danych podanych w Formularzu Rejestracyjnym) w celu otrzymywania Newslettera.